منـــــــــم ایــــــنجــــــا

محرم تسلیت باد...

سلام بر کسی که قراردادشفاء را در خاک شریفش... سلام بر کسی که دعا مستجاب است در زیر کنبد حرمش... سلام بر کسی که امامان از نسل اویند، سلام بر پسر خاتمالنبیاء... سلام بر ان کسی که بدنش به خون اغشته شد... سلام بر ان که شکسته شد حرمت خیمه هایش.... سلام بر ساکن کربلا.. سلام بر ان کسی که فرشتگان بر او گریه کردند... سلام بر ان کسی که نسل او همه از پاکان هستند.. سلام بر پیشوای دین ... سلام بر گریبانهای چاک خورده .. سلام بر ان لب های از عطش خشکیده... سلام بر ان فرزند شیرخوار کوچک.. سلام بر بدن هایی که لباسهایشان به غارت رفت.. سلام بر ان کسی که شکسته شد پیمانش.. سلام بر کسی که شکسته شد حرمتش.. سلام بر کسی که ظالمانه خونش ریخته شد.. سلام...
24 مهر 1394

خداوندا...

هــــرگاه دعایــــت مــــستجاب نــــشد بــــنشین گــــوشه ای ویــــک دل سیــــرگریــــه کن شایــــدلازم باشــــد درلابه لای گریــــه هایــــت بگویــــی "الــــهم اغــــفرلــــی الــــذنوب التــــی  تحبــــس الد عــــا" "خــــداوندا ببخش برای مــــن  گناهانی را که مانع اجابــــت دعایــــم می شونــــد" ...
14 مهر 1394

قاصــــدک...

گفته بودی دلتنگی هایم را با قاصدک تقسیم کنم تا به گوش تو برسانند می گفتی قاصدکها گوش شنوادارند غم هایت را درگوششان زمزمه کن وبه باد بسپار من اکنون صاحب دشتی قاصدکم "اما مگرتونمی دانستی قاصدکهای خیس از اشک میمیرند "   ...
29 شهريور 1394